algemene voorwaarden

Algemene en betalingsvoorwaarden Sympathos Academie

Sympathos Academie leidt in 2 jaar op tot vakbekwame therapeuten, die functionele structuren van het fasciale systeem helpt te herstellen en te optimaliseren met behulp van de NFD-methode. Daarbij is de therapeut in staat om een vertaalslag/analyse te maken van de hedendaagse (Westerse) klachten op basis van de inzichten van de Traditionele Chinese Geneeskunde en snapt waar hij of zij mee bezig is. De therapeut kan een effectief behandelplan opstellen en uitvoeren. Gedurende de hele opleiding zal er continue aandacht zijn voor het leren goede vragen te stellen, het optimaliseren van anamnese en behandelplannen.

1. Algemeen

Deze algemene en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten.

1.1 Sympathos Academie V.O.F., hierna te noemen Sympathos Academie.

1.2 Deelnemer: natuurlijk persoon die aan een Opleiding of themadag/expertisedag of lezing deelneemt of een bestelling plaatst.

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven voor het volgen van de opleiding of themadag/expertisedag of een bestelling plaatst.

1.4 Inschrijving: het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving en/of opdracht bij Sympathos Academie en de aanvaarding van de bestelling, inschrijving en/of opdracht door Sympathos Academie.

1.5 Schriftelijk: in deze voorwaarden zal overal waar de vorm ‘schriftelijk’ staat, ook de vorm ‘per e-mail’ kunnen worden gelezen.

2. Toepasselijjkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn vantoepassing op alle aanbiedingen ten behoeve van Opleidingen, op alle facturen ten behoeve van Opleidingen, op alle offertes ten behoeve van Opleidingen, op alle door Sympathos Academie gesloten Overeenkomsten met Deelnemers ten behoeve van Opleidingen, op alle verrichtte diensten voor Deelnemers en op alle overige door Sympathos Academie verrichtte handelingen ten behoeve van Opleidingen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

2.2 Sympathos Academie is gerechtigd derden in te schakelen voor uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer Sympathos Academie derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een Overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.

2.3 In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.

3. Opdracht

3.1 Van een opdracht is sprake als de deelnemer zich heeft ingeschreven via de website van Sympathos Academie en deze schriftelijk is bevestigd door Sympathos Academie.

3.2 Sympathos Academie kan de Inschrijving, zoals bedoeld in het vorige artikel, van een Deelnemer zonder opgave van redenen weigeren.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De deelnamekosten van Sympathos Academie ligt vast en is vermeld op de website.

4.2 Indien op de website een foutief tarief staat vermeld, stelt Sympathos Academie de deelnemer/opdrachtgever hiervan op de hoogte. Deelnemer/opdrachtgever heeft hiermee het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren.

4.3 Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de gestelde termijn, die op de factuur staat vermeld.

4.4 Voor de opleiding worden meerdere betaaltermijnen mogelijk gesteld. Indien de betaaltermijn uit meer dan 2 termijnen bestaat, geeft de Opdrachtgever toestemming om de gestelde termijnen via automatische incasso te innen. De betaaltermijnen staan genoemd op de website van Sympathos Academie.

4.5 Sympathos Academie heeft het recht haar diensten op te schorten c.q. de opleidingsplaats te laten vervallen indien de factuur op de vermelde vervaldatum niet dan wel niet volledig betaald is.

5. Annulering en verhindering

5.1 Na inschrijving op een opleiding heeft Deelnemer 14 dagen bedenktijd en kan binnen deze termijn kosteloos annuleren, tenzij de start van de opleiding binnen 6 weken plaatsvindt.

5.2 Na inschrijving op een themadag heeft Deelnemer 14 dagen bedenktijd en kan binnen deze termijn kosteloos annuleren, tenzij de start van de opleiding binnen 4 weken plaatsvindt.

5.3 Bij opleidingen geldt een aanwezigheid van 90% om in aanmerking te komen voor een diploma.

5.4 Sympathos Academie kan tot 1 maand voor startdatum de opleiding annuleren wanneer er te weinig deelnemers zijn. Reeds betaalde inschrijvingen worden dan terugbetaald.

5.5 Indien voor start opleiding iemand verhinderd is, mag deze een andere persoon voorstellen om deel te nemen. Hiervoor worden € 100,– administratiekosten in rekening gebracht.

5.6 Indien Deelnemer annuleert na de bedenktijd is de Deelnemer het totale bedrag van de opleiding verschuldigd, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

6. Auteursrechten

6.1 Auteursrechten op teksten, beelden en andere in het kader van de opleiding of themadagen opgestelde stukken berust bij Sympathos Academie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Bij overtreding van dit artikel betaald de Deelnemer per overtreding direct  een boete van € 7.500, — ex BTW ongeacht het recht om de daadwerkelijke schade te verhalen op Deelnemer.

7. Privacy

7.1 Sympathos Academie verzamelt (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening. De gegevens worden vernietigd na de bewaartermijn van 7 jaar.

7.2 Bij de inschrijving op de opleiding wordt gevraagd of u akkoord gaat om uw contactgegevens te delen met de andere deelnemers in uw opleiding. Indien u niet akkoord gaat, worden uw gegevens niet gedeeld.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Diensten van Sympathos Academie komen tot stand op basis van gedegen kennis en inzicht.

8.2 Deelnemer/opdrachtgever vrijwaart Sympathos Academie van aansprakelijkheid voor de gevolgen inclusief schade door deelnemers of door nalatigheid jegens deelnemers die door Sympathos Academie worden opgeleid.

9. Geschillen

9.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

9.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Bosch.